Để mình giải thích cho mọi người nghe 1 số thông tin sau trước khi vào truyện.